dpd
ul. Grzecznarowskiego 44 lok. 2 26-600 RADOM
  1. « Wróc do 
  2. Reklamacje

Reklamacje

REKLAMACJA FORMULARZ

REGULAMIN REKLAMACJI

 

Reklamacja może dotyczyć wyłącznie wad wynikających z zakupionego towaru (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe)

Reklamacje nie będą uwzględniane gdy okaże się, że:

  • wada w towarze wynikła z nieprawidłowego zamontowania

  • wada w towarze powstała podczas transportu

  • towar był niewłaściwie używany, konserwowany

  • awaria urządzenia, w którego skład wchodził reklamowany towar, spowodowała jej niewłaściwe funkcjonowanie lub uszkodzenie

  • Towar został uszkodzony mechanicznie przez Kupującego lub osoby trzecie

  • Towar poddany został samowolnej przeróbce, modyfikacji, naprawie lub został rozmontowany

  • Wada wynikła z normalnego zużycia eksploatacyjnego towaru

Zgłoszenie reklamacyjne może nastąpić wyłącznie w systemie on-line za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: kaem-bus.pl

 

Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego w całości (wszystkie punkty).

W przypadku niepełnego wypełnienia formularza, reklamacja zostanie odrzucona.

Pole „opis uszkodzenia” ma być wypełnione w możliwie dokładny sposób, z uwzględnieniem rzeczywistego powodu reklamacji. Opis powinien zawierać istotne informacje odnośnie okoliczności stwierdzenie uszkodzenia, a w przypadku podzespołów elektrycznych należy załączyć wydruki z odpowiednich testerów potwierdzających zdiagnozowanie usterki oraz zdjecia zamontowanego podzespołu.

 

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane do 30dni, z możliwością wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności przesłania towaru do producenta (o czym klient zostanie poinformowany)

 

Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanej części na adres firmy P.H. KAEM na własny koszt

 

W przypadku uznania reklamacji Sprzedający według swojego wyboru wymieni reklamowany towar o podobnych parametrach, nie gorszych nie gorszych niż towar reklamowany lub dokona zwrotu na rzecz Kupującego zapłaconej ceny za reklamowany towar w terminie 14dni od daty uznania reklamacji.

 

Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego przedmiotu na własny koszt w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska Sprzedającego w przedmiocie nieuznania reklamacji

 

Jeżeli w terminie 30 dni od daty odmowy uznania reklamacji Kupujący nie odbierze towaru, Sprzedający dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Kupującego jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego w związku z wystąpieniem wady i nie pokrywa kosztów montażu i demontażu towaru oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z używaniem wadliwego towaru, jak i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści

 

W przypadku podania informacji nieprawdziwych albo niezgodnych ze stanem faktycznym, reklamacja zostaje oddalona bez możliwości ponownego jej zgłoszenia